Įmonių vidaus dokumentų rengimas

Įmonėje naudojamus apskaitos dokumentus (buhalterines pažymas, nurašymo aktus, avanso apyskaitas, skolų suderinimo aktus ir t. t.) ir jų rengimo tvarką įmonė nusistato savo vidaus apskaitos taisyklėse ir taip vykdo įmonės vidaus kontrolę.

Kokie duomenys turi būti nurodomi įmonės surašomuose apskaitos dokumentuose?

   Verslo apskaitos standartai nereglamentuoja apskaitos dokumentų surašymo. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme pateikti tokie privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai:
   1) apskaitos dokumento pavadinimas;
   2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
   3) apskaitos dokumento data;
   4) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
   5) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (ar) kiekine išraiška (jeigu ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekine išraiška, turi būti nurodomi mato vienetai);
  6) asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardai arba pirmosios vardų raidės, pavardės, parašai ir pareigos.
  Norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" yra nustatyti papildomi dokumentų rekvizitai, būtini mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems dokumentams.

Kas yra apskaitos politika ir kas ją tvirtina?

Atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais, įmonės vadovas parenka ir patvirtina įmonės apskaitos politiką, t. y. apskaitos principus, metodus ir taisykles, skirtas apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Dėl konsultacijų ir daugiau informacijos, susisiekime: +37067398899